Prevádzkový poriadok

DOBA PREVÁDZKY PARKOVACIEHO DOMU:        00.00 - 24.00 hod. každý deň v týždni

POVINNOSTI VODIČA V PARKOVACOM DOME:
  a, Vodič je povinný riadiť sa pokynmi na parkovacích zariadeniach
  b, Vodič je povinný platiť za parkovanie v zmysle platného cenníka
  c, Vodič je povinný dodržiavať dopravné značenia
  d, Vodič je povinný svoje vozidlo riadne uzamknúť
  e, Vodič je povinný  počas jazdy v parkovacom dome svietiť
  f, Vodič je povinný odložiť všetky voľne uložené veci z kabíny vozidla
  g, Vodič je povinný parkovať svoje vozidlo iba na jednom parkovacom mieste
 
PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA VOČI VODIČOM VOZIDIEL:
  a, Riešiť vzniknuté technické problémy, reklamácie a iné mimoriadne udalosti
  b, Prevádzkovateľ účtuje poplatok za parkovanie týmto spôsobom:

  • platenie v hotovosti pri vchode do parkovacieho domu, alebo automatickou pokladňou na prízemí
  • fakturácia podľa vzájomnej dohody v prípade vyhradených parkovacích miest

MAXIMÁLNE  ROZMERY  VOZIDLA:
Dĺžka : 5,2 m            Šírka :  2,10 m               Výška: 2,10 m        Hmotnosť : 2.500kg
Parkovanie vozidla s väčšími rozmermi je nutné konzultovať s pracovníkom parkovacieho domu

 
OSTATNÉ USTANOVENIA:
  a, Všetky reklamácie si vodič uplatňuje u službu konajúceho pracovníka
  b, Prevádzkovateľ neručí za odložené veci vo vozidle
  c, Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobene treťou osobou
  d, Prevádzkový poriadok schválil prevádzkovateľ parkovacieho domu a nariadil ho dodržiavať pre všetkých vodičov užívajúcich parkovacie služby